داوران :

کلیه کسانی که در دوره های داوری شرکت داشته اند در صورت قبولی داور ملی کشور میباشند . برای اطلاعات بیشتر با کانون از طریق پست الکترونیکی لطفا تماس بگیرید.
داوران بین المللیپاس شده در سال 2010


آقای سید مهدی عطاش

آقای امیر رضا آیتلاهی

آقای علی فیروزیان اصفهانی

آقای ابوالفضل محمد خانی

آقای محمد رضازاده

دکتر مهیار مقصودی

آقای بابک هریر

آقای بهرام خیرخواه

آقای علی رضا خدابنده لو

آقای محمد رضا فلاح

آقای محمد حنایی

آقای پوریا پارسیان مهر

خانم پریوش محمدیان

آقای فرج خیراندیش

آقای نعمت الله جعفریزدی

آقای صدرا جعفریزدی

آقای طاها جعفریزدی


پاس شده در سال 2009


آقای سعید بیگی


پاس شده در سال 2007


آقای علی سیامنصوری


پاس شده در سال 2002


آقای سهیل یوسف نیا

آقای سمیر پوریان پور

آقای رضا ابراهیمی

آقای علی اصفهانی

آقای زیاوکیل السعادت

آقای سهیل صناتی

خانو تاجگل غمخوار

آقای محمود حقیقت منش

خانو همیرا شهاب پور

آقای حسین ابن نصیر

آقای محمد شیدفر

خانم شیرین سالار تاش

آقای بهزاد بهزادپور

اردشیر پورمنیان

خانم کاترینا قلوان


داوران


دکتر احمدرضا چراغی CEI 4 Star

خانم فاطمه نوربخشی

خانم الهام قریشی

خانم شیرین سالارتاش CEI 2 Star

خانم مینو حقدوستی

خانم سارا رضایی نژاد

آقای علی منصوری راد

خانم روشنک جمالی